Pages

Subscribe:

Sunday, September 19, 2010

ရ ာ စု ႏွ စ္ ၏ သူ ရူ း မ ေ လ း

သူ မ က ပ န္ း တ စ္ ပြ င့္ ပ န္ ထ ာ း တ ယ္

ေ ဖ ာ က္ လႊဲ ေ ဖ ာ က္ ျပ န္ ျဖ စ္ ေ န တဲ့ ရ ာ သီ ဥ တု ကို

ၾကိဳ း တ စ္ ေ ခ် ာ င္ း နဲ႔ ေ ခါ င္ း မွ ာ ထို း လို႔

တ ခါ တ ေ လ ေ န ရ ာ စံု ေ အာ င္ ေ လွ် ာ က္ သြ ာ း တ ယ္

တ ခါ တ ေ လ က ဗ်ာ အ ပို င္ း အ စ ေ တြ

စိ တ္ လြ တ္ ကို ယ္ လြ တ္ ရြ တ္ လို႔

ယ ဥ္ ေ က် း မႈ ေ တြ က ေ သ ာ င္ း က န င္ း ျဖ စ္ ေ န တဲ့

ျမိဳ ႔ ေ တ ာ္ ရဲ ႔ အ ဂၤါ ရ ပ္ ထဲ မွ ာ သူ မ မ ပါ ရ င္

မ ျပီ း ဘူ း ရ ယ္ လို႔ ခံ ယူ ထ ာ း တ တ္ သူ

ရြ ာ ရို း ကို း ေ ပါ က္ ေ လွ် ာ က္ သြ ာ း မ ယ္

ေ တြ ႔ သ မွ် လူ ကို မ ပြ င့္ တ ပြင့္ မ် က္ လံု း နဲ႔

လို က္ ျပံဳ း ျပ မ ယ္

ဒါ က သူ မ ရဲ ႔ တ စ္ ေ န႔ စ ာ လု ပ္ င န္ း ေ ဆ ာ င္ တ ာ ေ တြ ျဖ စ္ ရဲ ႔

ဘ ယ္ သူ ဘ ာ ေ ျပ ာ မ လဲ

သူ မ အ တြ က္ အ မွ န္ တ ရ ာ း ဟ ာ

သူ မ ကို ယ္ တို င္ ပဲ ျဖ စ္ တ ယ္

တ ခါ တ ေ လ ေ ခါ င္ း ကို ေ န ာ က္ လွ ည့္ ျပီ း မ သိ မ သ ာ ငို မ ယ္

အ ေ လ့ က် ရြ ာ တဲ့ မို း ရ ာ သီ လို

သ ည္ း သ ည္ း ထ န္ ထ န္ ငို မ ယ္

တ ခါ တ ေ လ က ေ လး င ယ္ တ စ္ ေ ယ ာ က္ လို

ျဖဴ ျဖဴ စ င္ စ င္ ျပံဳ း မ ယ္

ဒီ ေ လ ာ က္ ပါ ပဲ ဒီ ေ လ ာ က္ ပါ ပဲ

သူ မ က ကို ယ့္ ၀ မ္ း န ာ ကို ယ္ သ ာ သိ တဲ့

ရ ာ စု ႏွ စ္ ရဲ ႔ သူ ရူး မ ေ လ း ျဖ စ္ တ ယ္

သူ မ န ာ မ ည္ ဘ ာ လဲ လို႔ ေ မ း ရ င္

ေ ခါ င္ း မွ ာ ပ န္ ထ ာ း တဲ့ ဟ မ္ း ေ လ ာ့ ခ္ ပ န္ း ကို

လ က္ ညွိဳး ညႊ န္ ျပ မ ယ့္

ေ စ ာ က္ ၾကီ း ေ စ ာ က္ က် ယ္ ႏို င္ လွ စြ ာ ေ သ ာ

သူ ရူ း မ ေ လ း ျဖ စ္ တ ယ္

စိ တ္ လို လ က္ ရ ရွိ ရ င္ ေ ခါ င္ း မွ ာ ထို း ထ ာ း တဲ့

ရ ာ သီ ဥ တု ေ တြ ကို ျဖဳ တ္ ခ် ျပီ း

ခု န္ ေ ပါ က္ ေ ပ် ာ္ ျမဴ း ေ န တ တ္ ေ သ း တ ယ္

ထ ပ္ ေ ျပ ာ ရ ရ င္ သူ မ က

“ ၂ ၁ ရ ာ စု ရဲ ႔ အ ခ မ္ း န ာ း ဆံု း

သူ ရူ း မ ေ လ း ” ျဖ စ္ တ ယ္ ။ . . . . . . . . . . ။- ဆူ း ခ က္ မ င္ း -

တခ်ိဳ ႔က်ေတာ့လည္း ဒါမ်ိဳးမွ လူရာ၀င္တယ္

ေရငတ္တုန္း ေရတြင္းထဲ က်သလို ေရမကူးတတ္ေတာ့ ခက္သား

ဇီးသား မန္က်ည္းသား တခ်ိဳ ႔ ဆဲသလို (xxx)သား သားေမြးထားေတာ့

သမီးရတာေပါ့ ဒီေလာက္ကေတာ့ ရတာေပါ့ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား

စားစားေသာက္ေသာက္ ေသာက္ေသာက္စားစား လူ႔မင္းသား

လူမင္းသား ဧရာ၀တီလူမင္း ဘာလူမင္း ညာလူမင္း မင္းလူ ငါ့လူ

သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း ဟိုဒင္း သည္ဒင္း ရဲဒင္းကို အရိုးခၽြတ္ျပီး ဆန္ျပဳတ္

လုပ္ေသာက္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္မွာ ဖတ္ဖူးတယ္ ငယ္ငယ္တုန္းက ငယ္ငယ္ေလး

ငယ္ေလး ကိုၾကီး ကို ကို ကို ၾကီး သြားလိုက္ ေသးသြားလိုက္ ၀မ္းသြားလိုက္

တူးသြားလိုက္ က်က္သြားလိုက္ လိုက္ေလ်ာရတာနဲ႔ လိုက္ေရာရတာနဲ႔

အၾကိဳက္ေျပာဖို႔ ဆိုဖို႔ သြားဖို႔ လာဖို႔ ဟိုဖို႔ ဒီဖို႔ ပိုက္ဆံလည္း ကုန္တာမ်ားျပီ

ခုေရတြင္းတူး ခုေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ႏြားအိုၾကိဳက္ မင္းၾကိဳက္ စိုးၾကိဳက္

အိုး .. ႏိုက္စ္ ေကာင္းတယ္ေဘဘီ ခပ္ျမန္ျမန္ေလး ခပ္ျမန္ျမန္ေလး

ကားကထြက္ေတာ့မွာ ကားလိုက္ရင္ ထြက္ေတာ့မွာ ၀င္ေတာ့မွာ

၀င္လိုက္ထြက္လိုက္ ျဖစ္ေတာ့မွာ ပ်က္ေတာ့မွာ ျပတ္ေတာ့မွာ ကိစၥက

ဒီနားတင္ ျပတ္ေတာ့မွာ ျပန္ဆက္ဖို႔ ေကာ္လိုမယ္ ေကာ္လိုက္ဖို႔ လိုမယ္

လိုလိုမယ္မယ္ လိုလိုမည္မည္ လိုရမည္ရ လိုရင္ မည္ရ မလိုခ်င္ပါဘူး

မင္းရဲ ႔ တံု႔ျပန္မႈ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ညည တစ္ေန႔နဲ႔ တစ္ည တစ္ေထာင့္နဲ႔

တစ္ည ႏွစ္ည သန္းေခါင္ထက္ နက္တဲ့ ည ဒါမွမဟုတ္လည္း ညဥ့္

တစ္ ႏွစ္ တစ္တစ္ႏွစ္ႏွစ္ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ ဆဲစမ္းကြာ ဆဲလိုက္ စမ္းလိုက္

ဘယ္လိုမ်ိဳးေလးလဲ ေကာင္း မေကာင္း ျပန္ေျပာျပ ေသခ်ာမွတ္ထား

ဒီလက္ညွိဳးေကြးဖို႔ ဆယ္ႏွစ္ အခ်ိန္ယူရတယ္ အခ်ိန္ျပန္ေပးရတယ္

ေရာ့ ပတၱျမား ေရာ့ နဂါး မီးမႈတ္တတ္ရင္ နဂါးျဖစ္ျပီလား ဒါမွမဟုတ္

ေရတက္ေနတက္မွာ ေမြးဖို႔ လိုမလား ဒီေခတ္ၾကီးမွာ မီးရဖြားရ

ခက္ပါဘိသနဲ႔ ဘိသိက္သြန္းတုန္းက ဒီစကား ဘာလို႔ မၾကားလိုက္မိလဲ

နားပင္းေနတာလား ေျပာေနရင္ မသိသလိုနဲ႔ နင္ဘာေကာင္လဲ

နင္ဘာေကာင္းလဲ ေျပာျပရရင္ ဇာတ္လမ္းေတြက ရႈပ္ကုန္ေတာ့မယ္

ၾကာလာရင္ ခက္မယ္ ၾကာတိုင္းေကာင္းတာ တစ္ေနရာပဲရွိမယ္

ၾကာမ်ိဳးငါးပါး ၾကာညိဳနံ႔ေလးကို သင္းလို႔ ငါ ရင့္ရင့္သီးသီး မသံုးႏႈန္းခ်င္ပါဘူး

သင္းကိုက အရိပ္သံုးပါး နားမလည္တာ နားလည္တာ အပထား

အပမွီရင္ ဒီေရမန္းေလး ျဖန္းေပးပါ ၾကက္သီးေတာင္ထတယ္

ျဖန္းခနဲ ျဖန္းခနဲ ဆို လန္႔လိုက္တာရွင္ ျဖန္းလိုက္တာ ပက္လိုက္တာ

ေရေရေတြ ရႊဲကုန္ျပီ အရည္ေတြ ရႊဲကုန္ျပီ ေဟာေတာ့ ရျပီဆရာ

စေဟာပါေတာ့ ဒါက ထီးရိုးေလ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္

အသက္ရွည္မယ္ အနာကင္းမယ္ ဟိုဟာျဖစ္မယ္ ဒီဟာျဖစ္မယ္

ရျပီ ဒီေလာက္ဆို ရပါျပီ စိတ္ကုန္တဲ့ထဲမွာ အဲ့ဒီ ဟိုကၾကား

ဒီကျမင္တာေတြကို ေလွ်ာက္ေျပာေနတဲ့ မုတ္ဆိတ္ဖြားဖြားေတြ ပါတယ္

ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ က်ဳပ္ေျပာေနတာ ဘယ္ေရာက္သြားျပီလဲ ။ ...... ။ဆူးခက္မင္း

Tuesday, September 14, 2010

အပ္ရာရွိ အပ္ခ်ေလာင္း ငါေထာင္း

အပ္ရာရွိ အပ္ခ်ေလာင္း ငါေထာင္း
ကၾကီးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္

ၾကိမ္လံုးေတာင္ မရွိဘူး ။

ယမထာနဲ႔ တူတာဆိုလို႔ ယမကာပဲ ရွိမယ္ ။

ကုိယ္ေတြမွာ အယူမရွိဘူး

ေသာက္ေသာ္ မူး၏ ။

မူးေသာ္ ျပဲ၏ ။

ျပဲေနတယ္

ဟုိေကာင္မေလး အက်ီ ၤ ျပဲေနတယ္

အနီေရာင္ေလး ၊ အ၀ါေရာင္ေလး

ေရာင္စံုပ်ိဳေမေတြရယ္ လွလို႔ေငး

ဟုိခ်ာတိတ္လုိက္ၾကည့္ေနတယ္

တစ္ဖက္ကိုလွည့္ ၊ တျခားတစ္ဖက္ကို ျမင္ရလိမ့္မယ္ ။

ျမင္တတ္ရင္ မင္းအတြက္ခ်ည္းပဲ ငါ့ေကာင္ ။

မွန္ပါ့

ေၾကးမံုဟူ၍ ေနာက္တစ္မည္ ေခၚတြင္လတၱံ ႔ ။

သတင္းထူးေတြ သတင္းထူးေတြ

လူႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းလိမ္ေတာ့မယ့္သတင္းထူးေတြ

ဘယ္သူေတြလဲ ။

ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေလ ။

လာ ၊ လုပ္ငန္း စရေအာင္ ။

အခ်ဥ္တစ္ေကာင္ေတာ့မိၿပီေဟ့

အဲ့ဘက္က တစ္လံုး ၂၀ ပါ ။

သံပုရာသီးေတြ ၊ သံပုရာသီးေတြ ။

တုိက္ႀကီးသံပုရာေတြ

ေမွာ္ဘီ တိုက္ၾကီး ၊ ေမွာ္ဘီ တိုက္ၾကီး ၊ ႏွစ္ေယာက္လို ။

တစ္ခါတည္းထြက္မွာ

ေနာက္ဆံုးကားေနာ္

လုိက္လာလုိက္လာ

ေနအိမ္မွ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ေနာက္ဆံုးထြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ပံု - က်န္ရစ္သူ မိစုသား

မိစုသားနဲ ့ကုိေသာင္းတင္သမီးနဲ ့က

ဘာဆုိလားတဲ့ေအ့

လင္နဲ႔ မယားဆိုေတာ့ လွ်ာနဲ႔သြားေပါ့ ေအ

ေျခေထာက္မရွိေတာ့လည္း ခက္သားလား

လက္ခတ္သံ လက္ခတ္သံ မေလးလက္ခတ္သံ

လက္ခတ္သံ လက္ခတ္သံ စလံုး လက္ခတ္သံ

အဲ့ေကာင္မကို ေခ်းျပီးရင္ ျပန္ေတာင္းရတာ လက္ခက္ပါတယ္ေအ

ယေန႔ အေၾကြး မေရာင္းပါ

မနက္ျဖန္က်လ်င္ ဤစာသားကို တစ္ေခါက္လာထပ္ဖတ္ပါ ။

အေၾကြးယူရမဲ့သူက ဘာကုိသည္းခံရမွာလဲ

သည္းခံျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ရာ၏ ခ်စ္သား တို႔ (ဘုရားေဟာ)

တြံ။ ။ သင္သည္။ ဂဏွာဟိ။ ။ မွတ္ေလာ့ ။-သုေဏာ္စိုင္း ၊ ဆူးခက္မင္း-